بازسازی خانه های قدیمیبازسازی خانه های قدیمی

:توسط گروه برنا سیستم طراحی های قابل قبولی در زمینه بازسازی خانه های قدیمی  به شکل زیر صورت پذیرفته است

همانطور که می دانیم بازسازی خانه های قدیمی علاوه بر اینکه به حفظ آثار سنتی و ایرانی کمک شایانی می نماید ، باعث کاهش هزینه ها در مقایسه با نوسازی  وساخت و سازهای غیر استاندارد  و بی رویه می باشد

بسیاری از خانه های قدیمی می باشند که با حداقل هزینه زیبایی قابل توجهی پیدا می نمایند و از استحکام قابل قبولی بر خوردار می گردند

در بازسازی خانه های سنتی  و روستایی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا می توان با حداقل هزینه ، خانه ای لولس و آبرومند داشت تا بقیه افراد به داشتن چنین خانه ای با دیده حسرت بنگرند

مجموعه برنا سیستم  مفتخر است تا با داشتن کادری مجرب  بهترین عملکرد را در بازسازی خانه های قدیمی به انجام رساند